• Przedmiotowy System Oceniania

     • Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

      • posiadł wiedzę i umiejętności  obejmujące  program plastyki danej klasy,
      • reprezentuje szkołę na konkursach plastycznych i osiąga sukcesy,
      • samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia plastyczne poprzez:  wykonywanie prac dodatkowych
      • biegle posługuje się wiadomościami z plastyki i wiedzy o sztuce w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych z programu nauczania danej klasy,
      • proponuje niekonwencjonalne rozwiązania,
      • jest wzorowo przygotowany do każdych zajęć.

       

      Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

      • opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności z plastyki oraz wiedzy o sztuce określony programem nauczania danej klasy,
      • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
      • rozwiązuje samodzielnie problemy z zakresu treści, formy i ekspresji w pracach plastycznych,
      • potrafi zastosować zdobytą wiedzę z  zakresu plastyki do rozwiązywania zadań i problemów                w różnych sytuacjach,
      • systematycznie pracuje na każdej lekcji i w określonym czasie oddaje swoją pracę do oceny,
      • jest przygotowany do zajęć.

       

      Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

      • opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności z plastyki oraz wiedzy o sztuce określony programem nauczania danej klasy,
      • poprawnie i samodzielnie rozwiązuje zadania praktyczne i teoretyczne, ale potrzebuje więcej czasu na realizację postawionych zadań,
      • jest pracowity i gotowy do podjęcia pracy,
      • prawie zawsze jest przygotowany do zajęć.

       

      Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

      • opanował podstawowe  umiejętności z plastyki oraz wiedzy o sztuce określony programem nauczania danej klasy umożliwiające mu rozwiązywanie zadań plastycznych o średnim stopniu trudności, niekiedy przy pomocy nauczyciela,
      • wymaga zachęty do pracy i dłuższego czasu na jej wykonanie,
      • zdarza się, że jest nieprzygotowany do zajęć.

       

      Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

      • w ograniczonym zakresie rozwiązuje problemy plastyczne o minimalnym stopniu trudności                 i najczęściej przy pomocy nauczyciela,
      • nie jest przygotowany do lekcji, nie dba o swój podstawowy warsztat pracy.

       

      Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

      • pomimo pomocy  i działań terapeutycznych nauczyciela nie nabył umiejętności i wiedzy  o minimalnym stopniu trudności,
      • jest notorycznie nieprzygotowany do zajęć,
      • nie wykazuje chęci podjęcia jakichkolwiek działań.