• Podkład "Polska flaga" polska-flaga.mp3

     

    Zapraszam do korzystania z "Muzykoteki szkolnej". Jest to ogólnodostępny  internetowy muzyczny serwis edukacyjny wydawany przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Jego zadaniem jest kształcenie świadomych odbiorców muzyki i aktywnych uczestników kultury oraz podniesienie poziomu powszechnej edukacji muzycznej w Polsce. Znajdziecie tam wiele ciekaostek, utworów do słuchania, gier i aplikacji:

    http://muzykotekaszkolna.pl/multimedia/gry-i-aplikacje/

     

    Wybrane utwory na flet do pobrania:

    CHWYTY_FLET.pdf

    koledy.pdf

    Mazurek Dąbrowskiego:

    MI FA SOL      SOL   SOL MI LA SOL  FA MI      RE RE SOL FA  FA MI       MI  FA SOL SOL

    SOL MI LA SOL FA MI     RE RE SOL       RE RE FA FA      MI FA FA FA     FA L   LA   SOL  

    MI SOL DO2     SI    SI   LA   SOL  SOL  FA  RE  RE  DO

     

     

   • Przedmiotowy System Oceniania

   • PSO z muzyki

    sposoby-oceniania-i-sprawdzania-osiagniec-uczniow.pdf

    Zmiana

    Aneks do kryteriów oceniania z plastyki, techniki, informatyki, muzyki – nauczanie zdalne

     

    Uczeń wspólnie z rodzicami regularnie sprawdza wiadomości od nauczyciela (e-dziennik, mail).

     1. Uczeń zapoznaje się z wszystkimi informacjami przesłanymi przez nauczyciela.

    2. Testy, karty pracy i zadania sprawdzające wiedzę (również te online) uczeń rozwiązuje samodzielnie.

    3. Nauczyciel przedmiotu informuje o tym, które zadania należy sfotografować, nagrać (wizją/fonia), wykonać online na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu mobilnym.

    4. Zadane prace przesyłane są przez nauczyciela za pomocą dziennika elektronicznego ( zakładka zadania domowe) lub podane na stronie epodręczniki.pl. lub skrzynkę mailową.

    5. Prace do sprawdzenia odsyłamy na adres e-mail podany przez nauczyciela przedmiotu.

    6. Nauczyciel może odpowiedzieć na maila, dając informację zwrotną uczniowi/rodzicowi, że otrzymał zadanie, pracę itp.

    7. Wykonane prace plastyczne, techniczne uczeń zachowuje do powrotu do nauki w szkole.

    8. Nauczyciel wyznacza termin na wykonanie podanych przez siebie prac, zadań, treści.

    9. W przypadku informatyki zadania są dostosowane do wykonania na komputerze/laptopie, a w razie potrzeby lub możliwości uczeń korzysta z innych urządzeń mobilnych.

    10.Prace nadsyłane przez uczniów są oceniane w skali od 1 do 6.

    11.Każda nie odesłana praca skutkuje wpisaniem „n”- nieprzygotowania (3 na semestr) lub jedynki 12.Uczeń, który przysłał pracę po terminie wyznaczonym przez nauczyciela danego  ma wpisaną obok „n” lun jedynki nową ocenę. 

    13.Ocenie podlega zaangażowanie, systematyczność oraz wkład pracy ucznia, z uwzględnieniem indywidualnych możliwości dziecka.

    14.Zasady pracy i oceny zdalnej uczniów opierają się na Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania zawartych w Statucie Szkoły.

    15.Problemy wynikające z zadawanych prac będą rozwiązywanie indywidualnie z nauczycielami –on-line.

    16. Uczeń jest zobowiązany do gromadzenia swojej pracy w formie np. plików, notatek w zeszycie, ćwiczeniach.

    17. Nauczyciel może sprawdzić te materiały po ewentualnym powrocie do nauczania w szkole. 18.Nauczyciel również odpowiednio archiwizuje i zabezpiecza prace uczniów, które otrzymuje drogą elektroniczną.

    Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

    • opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

    • zdobywa dodatkową wiedzę dzięki wykorzystaniu różnych źródeł informacji;

          na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne działania i projekty; 

    • potrafi zagrać melodie zamieszczone w podręczniku oraz inne proste utwory na flecie, dzwonkach, keyboardzie; 

    • umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz z innych źródeł;

    • opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów;

    • potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne;

    • zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe;

    • jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych.

    Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

    • opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

    • korzysta z różnych źródeł informacji;

    • na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;

    • potrafi zagrać większość melodii zamieszczonych w podręczniku na flecie i dzwonkach;

    • umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek z podręcznika;

    • odrabia prace domowe;

    • jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.

    Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

    • opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

    • korzysta z różnych źródeł informacji;

    • potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie lub dzwonkach;

    • śpiewa poprawnie pod względem muzycznym pieśni jednogłosowe z akompaniamentem;

    • na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;

    • odrabia prace domowe;

    • jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.

    Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

    opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;

    • wyjaśnia najważniejsze zagadnienia muzyczne z pomocą nauczyciela;

    • potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na flecie lub dzwonkach;

    • śpiewa z akompaniamentem niektóre piosenki zamieszczone w podręczniku;

    • z reguły odrabia prace domowe;

    • zazwyczaj ze skupieniem słucha koncertów muzycznych.

    Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

    • w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;

    • wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z pomocą nauczyciela;

    • potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory zamieszczone w podręczniku;

    • śpiewa z akompaniamentem najprostsze piosenki z podręcznika;

    • odrabia proste prace domowe;

    • nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych.

    Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

    • nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie);

    • nie wykonuje prostych ćwiczeń nawet z pomocą nauczyciela;

    • nie podejmuje prób zagrania melodii na instrumencie melodycznym;

    • odmawia wykonania jakiejkolwiek piosenki;

    • jest pasywny, nie uważa na lekcjach;

    • nie odrabia prac domowych;

    • nie wykazuje chęci, aby nauczyć się czegokolwiek, nadrobić braki, poprawić oceny.