• Podkład "Polska flaga" polska-flaga.mp3

     

    Zapraszam do korzystania z "Muzykoteki szkolnej". Jest to ogólnodostępny  internetowy muzyczny serwis edukacyjny wydawany przez Narodowy Instytut Audiowizualny. Jego zadaniem jest kształcenie świadomych odbiorców muzyki i aktywnych uczestników kultury oraz podniesienie poziomu powszechnej edukacji muzycznej w Polsce. Znajdziecie tam wiele ciekaostek, utworów do słuchania, gier i aplikacji:

    http://muzykotekaszkolna.pl/multimedia/gry-i-aplikacje/

     

    Wybrane utwory na flet do pobrania:

    CHWYTY_FLET.pdf

    koledy.pdf

     

     

     

   • Przedmiotowy System Oceniania

   • Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który:

    • opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

    • zdobywa dodatkową wiedzę dzięki wykorzystaniu różnych źródeł informacji;

          na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany, inicjuje różnorodne działania i projekty; 

    • potrafi zagrać melodie zamieszczone w podręczniku oraz inne proste utwory na flecie, dzwonkach, keyboardzie; 

    • umie zaśpiewać a capella i z akompaniamentem piosenki z podręcznika oraz z innych źródeł;

    • opanował umiejętność łączenia wiedzy z zakresu muzyki z wiadomościami z innych przedmiotów;

    • potrafi samodzielnie formułować pytania i rozwiązywać problemy muzyczne;

    • zawsze jest przygotowany do lekcji, odrabia zadane prace domowe;

    • jest wzorowym słuchaczem koncertów muzycznych.

    Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który:

    • opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

    • korzysta z różnych źródeł informacji;

    • na lekcjach jest bardzo aktywny i zdyscyplinowany;

    • potrafi zagrać większość melodii zamieszczonych w podręczniku na flecie i dzwonkach;

    • umie zaśpiewać z akompaniamentem większość piosenek z podręcznika;

    • odrabia prace domowe;

    • jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.

    Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który:

    • opanował większość wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania;

    • korzysta z różnych źródeł informacji;

    • potrafi zagrać kilka melodii oraz akompaniamentów do piosenek na flecie lub dzwonkach;

    • śpiewa poprawnie pod względem muzycznym pieśni jednogłosowe z akompaniamentem;

    • na lekcjach jest aktywny i zdyscyplinowany;

    • odrabia prace domowe;

    • jest uważnym słuchaczem koncertów muzycznych.

    Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który:

    opanował w stopniu podstawowym wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;

    • wyjaśnia najważniejsze zagadnienia muzyczne z pomocą nauczyciela;

    • potrafi zagrać niektóre melodie przewidziane w programie nauczania na flecie lub dzwonkach;

    • śpiewa z akompaniamentem niektóre piosenki zamieszczone w podręczniku;

    • z reguły odrabia prace domowe;

    • zazwyczaj ze skupieniem słucha koncertów muzycznych.

    Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który:

    • w niewielkim stopniu opanował wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym programie nauczania;

    • wykonuje proste ćwiczenia muzyczne z pomocą nauczyciela;

    • potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory zamieszczone w podręczniku;

    • śpiewa z akompaniamentem najprostsze piosenki z podręcznika;

    • odrabia proste prace domowe;

    • nie przeszkadza innym słuchaczom podczas koncertów muzycznych.

    Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który:

    • nie opanował wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym programie nauczania (co uniemożliwia dalsze kształcenie);

    • nie wykonuje prostych ćwiczeń nawet z pomocą nauczyciela;

    • nie podejmuje prób zagrania melodii na instrumencie melodycznym;

    • odmawia wykonania jakiejkolwiek piosenki;

    • jest pasywny, nie uważa na lekcjach;

    • nie odrabia prac domowych;

    • nie wykazuje chęci, aby nauczyć się czegokolwiek, nadrobić braki, poprawić oceny.