• Najczęściej zadawane pytania

     • Najczęściej zadawane pytania

     • Odpowiedzi 

      Czy zabrać ze sobą jakieś dokumenty na pierwszą wizytę?

      Tak. Podczas pierwszego spotkania specjalista może poprosić o wgląd do dokumentacji zawierającej informacje niezbędne do postawienia diagnozy. Mogą to być: badania wzroku i słuchu, zaświadczenia konsultacji medycznych (np. neurologicznych, psychiatrycznych), wypisy ze szpitala, książeczka zdrowia (w przypadku młodszych dzieci), opinie ze żłobka, przedszkola, szkoły, opinie specjalistyczne (np. logopedyczne, psychologiczne), informacje o sytuacji prawnej dziecka – jeśli takie posiadamy.

       

      Czego rodzice mogą oczekiwać od poradni po wykonaniu badań?

      Badanie kończy się omówieniem jego wyników, udzieleniem rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem, a także udzieleniem odpowiedzi na ewentualne pytania rodziców. Czasem są wskazania do konsultacji z innym specjalistą, np. pedagogiem, psychologiem, terapeutą, ewentualnie z lekarzem, w zależności od zaistniałych potrzeb. Możliwe jest także, iż rodzice zostają poinformowani o konieczności przeprowadzenia badania słuchu, wzroku lub innych. Często zaleca się również w ramach wsparcia cykliczne terapie prowadzone na terenie poradni o różnym charakterze (psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną).

       

      „Moje dziecko ma trudności z pisaniem, czy to dysleksja?”

      Trudności z pisaniem to szerokie pojęcie. Rodzice oraz nauczyciele najczęściej zwracają uwagę na trudności uczniów w zakresie poprawności graficznej pisma (cyt. „syn pisze jak kura pazurem”, „notatki ucznia są nieczytelne, sam uczeń nie potrafi się rozczytać”) oraz poprawności, nie tylko ortograficznej, zapisu (np. gubienie liter w zapisie, błędne zapisywanie liter podobnych kształtem itp.). Trudności z pisaniem mogą być jednym z przejawów dysleksji rozwojowej (w szerokim rozumieniu tego pojęcia, jako specyficzne trudności w nauce), mogą również być przejawem innych trudności (np. wybranych niepełnosprawności). By określić, czy zgłaszane trudności z pisaniem wynikają z dysleksji czy też mają inne podłoże, potrzebne jest przeprowadzenie diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, której dokonać można nieodpłatnie w naszej poradni. Pozwoli ona nie tylko określić nasilenie trudności i doprecyzować ich przejawy, ale przede wszystkim ustalić ich podłoże. Zdarza się, że w toku diagnozy, konieczne jest wykluczenie innych możliwych przyczyn owych trudności (np. problemów ze wzrokiem lub słuchem) – wówczas zalecane jest wykonanie stosownych badań medycznych.

       

      Jak długo potrwa badanie? 

      Na badanie psychologiczne przeznaczone są 2,5 godziny, na badanie pedagogiczne 2 godziny a logopedyczne 1 godzina. Jednak czas trwania diagnozy zależy od kilku czynników, m. in: samopoczucia dziecka w danym dniu, umiejętności skupienia uwagi, rozumienia poleceń, umiejętności samodzielnej pracy czy tempa pracy. Są dzieci, które pracują szybko, ale są też takie, które potrzebują zdecydowanie więcej czasu niż rówieśnicy. 

     • Odpowiedzi

     • Jak długo ważna jest opinia wydana przez poradnię psychologiczno–pedagogiczną?

      Przepisy nie rozstrzygają jednoznacznie kwestii dotyczących aktualności opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

      Opinia jest pisemnym dokumentem, który odnosi się do zgłoszonego problemu dziecka/ucznia. Stanowi opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka/ucznia, określa indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka/ucznia. Zawiera  stanowisko w sprawie, której dotyczy oraz jego uzasadnienie, wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem/uczniem, wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem/uczniem, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu. Ważność opinii wynika z bieżących potrzeb dziecka/ucznia, nie daty jej wystawienia. Na wydanie kolejnej opinii  ma zatem wpływ aktualność zaleceń zawartych w tej ostatniej. Nie bez znaczenia pozostaje wpływ wyboru testu psychologicznego (standardy związane
      z zastosowaniem określonego testu przewidują konieczność zachowania odpowiednio długiego czasu do następnego badania tak, aby uniknąć błędów wynikających np. z „wyuczenia się” zadań testowych). Brak poprawy w funkcjonowaniu dziecka, pomimo zastosowania zaleceń z ostatniej opinii może być podstawą do ponowienia diagnozy i ewentualnego wydania nowej opinii.

      Zatem opinia wydana w klasie np. pierwszej szkoły podstawowej może być ważna nawet w klasie ósmej lub na kolejnym etapie edukacyjnym, o ile dotyczy tego samego problemu zgłoszonego przez rodzica/opiekuna prawnego i o ile zawiera aktualne zalecenia wynikające z aktualnych potrzeb dziecka/ucznia. Poradnia wydaje też opinie ważne na cały czas edukacji ucznia: są to opinie w sprawie specyficznych trudności w  uczeniu się. Są też opinie wydawane na rok z uwagi na potrzebę danej sprawy, np.  opinia w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego czy opinia w sprawie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

       

      Czy jest konieczna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej do objęcia dziecka/ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w placówce oświatowej?

      Opinia lub jej brak nie warunkuje decyzji o możliwości/jej braku objęcia dziecka/ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce. Ustawodawca nałożył na powyższe placówki obowiązek organizowania i prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Szczegółowe zasady organizowania i prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz.U. 2017 poz. 1591), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach(Dz.U. 2019 poz. 323).

       

     • Odpowiedzi

     • Jak wygląda procedura diagnozy dysleksji (specyficznych trudności w uczeniu się)?

      Jeśli dziecko ma trudności z opanowaniem umiejętności czytania i pisania to najkorzystniej zgłosić się na diagnozę już w klasie II lub III szkoły podstawowej. Podczas pierwszej diagnozy, jeśli trudności dziecka zostaną potwierdzone badaniem, najczęściej wydawana jest opinia o objęciu pomocą psychologiczno-pedagogiczną z powodu podejrzenia/ryzyka dysleksji. Następnie wskazywany jest termin ponownego zgłoszenia się na diagnozę, po pracy podjętej nad pokonywaniem trudności, celem weryfikacji hipotezy o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Dodatkowo najczęściej prosimy o wykonanie kontrolnych badań słuchu i wzroku.

       

      Czy za badania w poradni trzeba płacić?

      Nie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką oświatową i wszystkie świadczone przez nią działania są bezpłatne.

       

      Czy podczas badania rodzic może towarzyszyć dziecku?

      Podczas diagnozy dziecko najczęściej zostaje samo z diagnostą.