Nawigacja

Regulamin-sala gimnastyczna

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SALI GIMNASTYCZNEJ W  MŁODYCZU, GMINA WIĄZOWNICA

§ 1

Regulamin określa zasady korzystania w celach sportowych, w czasie pozalekcyjnym, z sali gimnastycznej w Mołodyczu  oraz z urządzeń będących na wyposażeniu tej Sali. Korzystanie z sali sportowej odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i w zakresie uzgodnionym z dyrektorem szkoły.

                                                        § 2

W godzinach od 8.00 do 16.00 sala gimnastyczna udostępniona jest na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego i innych zadań statutowych dla młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej w Mołodyczu. W pozostałych godzinach pomieszczenia kompleksu sportowego udostępniane są dla zainteresowanych osób fizycznych i podmiotów prawnych.

                                                              § 3

Całodniowe udostępnianie pomieszczeń sali gimnastycznej możliwe jest w dniu wolnym od zajęć dydaktycznych. 

§ 4 

Z sali gimnastycznej można korzystać w sposób odpłatny lub nieodpłatny.

1. Nieodpłatnie z sali gimnastycznej korzystać mogą:                                                      1) dzieci i młodzież z terenu Gminy Wiązownica pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna będącego osobą dorosłą (kierownika grupy).

2. Odpłatnie z sali gimnastycznej i innych pomieszczeń użytkowych mogą korzystać:                                                                                                                                            1) osoby fizyczne lub inne podmioty niezamieszkałe na terenie gminy na podstawie podpisanego wniosku o wynajęcie Sali gimnastycznej. Odpłatność w tym przypadku uzgadnia się indywidualnie.

§ 5 

Zajęcia w sali gimnastycznej mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej (kierownika grupy), prowadzącego zajęcia nauczyciela, trenera lub osoby wyznaczonej przez Radę Rodziców. Dzieci szkolne oraz młodzież gimnazjalna mogą korzystać z sali sportowej wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

§ 6 

Do kontaktów z dyrektorem szkoły grupa zorganizowana wybiera kierownika grupy, który w ich imieniu zgłasza dyrektorowi zamiar udziału w zajęciach na sali gimnastycznej i podpisuje wniosek o wynajęcie Sali gimnastycznej. Zamiar udziału w zajęciach na sali gimnastycznej zgłaszać może również instruktor lub opiekun grupy, pełniący rolę kierownika grupy.

                                                             § 7 

Do obowiązków kierownika grupy należy:

1) zapoznanie grupy z regulaminem oraz zasadami korzystania z obiektu,

2) każdorazowe sprawdzenie przed zajęciami pomieszczeń sali, sanitariatów, szatni i korytarzy w obrębie sali oraz urządzeń znajdujących się w nich,

3) zgłaszanie wszelkich uwag dyrektorowi szkoły lub pracownikom obsługi obiektu sportowego,

4) sprawdzenie wyposażenia grupy we właściwy strój sportowy,

5) przebywanie z uczestnikami i nadzorowanie przebiegu zajęć,

6) ponoszenie finansowej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe ze zniszczeń i kradzieży

7) kontaktowanie się z dyrektorem szkoły.

Zamiar udziału w zajęciach na sali gimnastycznej zgłaszać może również instruktor lub opiekun grupy, pełniący rolę kierownika grupy.

                                                             § 8 

Udostępnienie sali sportowej dokonuje się na podstawie podpisanego wniosku złożonego przynajmniej na dzień wcześniej przed planowanym wynajęciem sali. We wniosku o wynajęcie Sali gimnastycznej kierownik grupy przedstawia następujące dane:

1) imię i nazwisko osoby opiekuna lub kierownika grupy,

2) adres zamieszkania,

3) numer dowodu osobistego,

4) numer telefonu kontaktowego,

5) dokładny termin wynajmu,

6) liczbę uczestników zajęć sportowych.  

§ 9 

Po spełnieniu warunków określonych w par. 8 niniejszego regulaminu, zaakceptowaniu ustaleń oraz braku innych przeciwwskazań dyrektor szkoły  udostępnia obiekt.

                                                             § 10 

Osoby, którym udostępnia się salę korzystają z własnego sprzętu sportowego (piłki halowe, piłki siatkowe i koszykowe itp.). Dyrektor szkoły nie ma obowiązku udostępnienia sprzętu sportowego znajdującego się na wyposażeniu szkoły.  

§ 11

Wszystkie osoby korzystające z sali gimnastycznej mają obowiązek posiadać strój sportowy i zmienne obuwie sportowe o jasnej podeszwie (obuwie halowe).

                                                              § 12 

Korzystanie z urządzeń sportowych oraz zaplecza sali gimnastycznej może się odbywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz pod nadzorem osoby prowadzącej zajęcia lub opiekuna grupy. 

§ 13 

Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wskazana może kontrolować wszystkie prowadzone na Sali zajęcia, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - przerwać zajęcia i zakazać korzystania z Sali gimnastycznej.  

§ 14 

  1. Korzystający z sali gimnastycznej odpowiadają za jej właściwy stan do chwili ukończenia zajęć sportowych i są zobowiązani do przestrzegania na jej terenie porządku i poszanowania innych osób.
  2. O zakończeniu zajęć, kierownik grupy każdorazowo informuje dyrektora szkoły lub osobę przez dyrektora wskazaną.
  3. W przypadku dokonania zniszczeń na sali sportowej w trakcie prowadzonych zajęć, osoba prowadząca zajęcia niezwłocznie informuje dyrektora szkoły lub osobę przez dyrektora wskazaną.  

§ 15 

Za szkody wynikłe w trakcie zajęć w obiekcie sportowym (sala gimnastyczna szatnie, sanitariaty, korytarze) ponoszą odpowiedzialność uczestnicy zajęć oraz prowadzący zajęcia. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może zwrócić się o poniesienie kosztów naprawienia szkód do Wójta Gminy. W szczególności dotyczy to przypadków, gdy szkody powstały w trakcie ćwiczeń przez młodzież szkolną lub gimnazjalną. 

§ 16 

Za rzeczy oraz przedmioty wartościowe pozostawione w obiekcie jego zarządca nie ponosi odpowiedzialności.  

§ 17 

Przebywającym na terenie kompleksu sportowego nie wolno:
- palić papierosów, wnosić i pić napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,  itp.                                                                                                    - posiadać broni i innych materiałów lub narzędzi niebezpiecznych,
- wprowadzać zwierząt,                                                                         
- wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej,
- uruchamiać i używać sprzętu sportowego bez zgody właściciela obiektu,
- wchodzić na płytę boiska bez pozwolenia kierownika grupy lub pracownika  obsługi sali.

§ 18

Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich osób uczestniczących w zajęciach sportowych w sali sportowej oraz korzystających z urządzeń znajdujących się w sali.

§ 19

Podpisanie wniosku o wynajęcie sali gimnastycznej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 

§ 20

W zakresie nieunormowanym niniejszym regulaminem decyzję podejmuje dyrektor szkoły

WNIOSEK

 Wniosek o wynajęcie  sali gimnastycznej               Mołodycz, dnia …………………

...........................................................................................

(Imię i nazwisko osoby opiekuna lub kierownika grupy)

…………………………………………………………….

(adres zamieszkania)

 ……………………………………………………………

(numer dowodu osobistego)

 ...................................................

(numer telefonu kontaktowego)

                                                           Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mołodyczu

          Zwracam się  z prośbą   o wynajęcie  sali gimnastycznej na zajęcia sportowe /treningi/ zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

 

 

 

Termin (data)

Godz od:

Godz  do:

Ilość osób (1)

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu korzystania z sali gimnastycznej dostępnego w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły.   

Czytelny podpis wynajmującego

                                                                                                  ….................................................

  1. Wykaz uczestników (do uzgodnienia).

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Mołodyczu
    Mołodycz 84
    37-523 Radawa
  • (0-16) 622-30-03

Galeria zdjęć