• Szkoły Promujące Zdrowie

  • Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?

   Zapraszamy do obejrzenia prezentacji na temat dziłalności promującej zdrowie w naszej szkole

   Promocja_zdrowia_w_szkole.pptx

    

   Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

           

    

   Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?

   Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.

   Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.: 

   • kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej,
   • zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom
    i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów,
   • umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości,
   • zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki,
   • włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania,
   • wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego,
   • włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

    

                                

   Szkołę promującą zdrowie tworzą lub współuczestniczą w jej tworzeniu:

   - uczniowie;

   -nauczyciele;

   -rodzice;

   - inni pracownicy szkoły;

   - inne osoby ze społeczności lokalnej.